Screws & Fixings

Decking Screws

Decking Screws

Available In: 60mm

Sleeper Screws

Sleeper Screws

Available In: 150mm 200mm

Performance Plus Screws

Performance Plus Screws

Available In: 4 x 30mm 4 x 40mm 4 x 50mm 4 x 60mm 4 x 70mm 5 x 80mm 5 x 90mm 5 x 100mm 5 x 120mm

ZYP Chipboard Screws

ZYP Chipboard Screws

Available In: 5 x 50mm 5 x 70mm 5 x 80mm 5 x 90mm 5 x 100mm 6 x 100mm

Paslode Nail & Fuel Pack

Paslode Nail & Fuel Pack

Available In: 51x2.8mm Ring Shank 90x3.1mm Smooth Shank

Packers

Packers

Available In: 1mm x 28mm (Green) 2mm x 28mm (Black) 3mm x 28mm (White) 4mm x 28mm (Grey) 5mm x 28mm (Blue) 6mm x 28mm (Red)